آچار هیدرولیکی

آچار هیدرولیکی

آچار هیدرولیکی

کاربرد

تاسیسات گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا

سیال

آب

جزئیات

Control valve for heating, ventilation and air-conditioning

مشخصات فنی محصول

مشاهده کاتالوگ

 

Design by: Atmosphere

i